RODO

Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości. Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych, wolności i zasad uznanych w Karcie praw podstawowych – zapisanych w Traktatach – w szczególności prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu oraz komunikowania się, ochrony danych osobowych, wolności myśli, sumienia i religii, wolności wypowiedzi i informacji, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz różnorodności kulturowej, religijnej i językowej.

Kto zarządza moimi danymi?

Administratorem danych jest:

Euvic Services Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

W jaki sposób Euvic Services przygotował się na wejście RODO?

Poświęciliśmy wiele uwagi, by dostosować się do nadchodzących zmian. Jako administrator i podmiot przetwarzający dane osobowe, wdrożyliśmy i przestrzegamy zasad określonych w przepisach RODO oraz u ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

W szczególności:

  • Sporządziliśmy rejestr procesów przetwarzania danych osobowych,
  • Jasno określiliśmy cele oraz podstawy prawne procesów przetwarzania,
  • Wykonaliśmy analizę zagrożeń, oszacowaliśmy ryzyka, oraz oceniliśmy skutki przetwarzania przez nas Twoich danych,
  • Na podstawie analiz wdrożył właściwe i adekwatne zabezpieczenie procesów przetwarzania, jako standard obowiązujący w Euvic Services,
  • Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
  • W sposób adekwatny przeszkolił i upoważnił swój personel do przetwarzania danych osobowych.

Z kim można się skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań o sposób i zakres przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem +48 22 39 08 721.

Można się również kontaktować z:

Inspektor Ochrony Danych
Adam Marczyński
mail: iod@euvic.eu

lub wysyłając list na adres Euvic Services Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Polska.

This site is registered on wpml.org as a development site.